Curtain Wall (แผงกระจกเคอร์เทนวอล)


    แผงกระจกเคอร์เทนวอล โครงอลูมิเนียมมีความมั่นคง แข็งแรงเป็นพิเศษ ป้องกันนำ้รั่วได้ดีที่สุด

เหมาะสำหรับ อาคารสำนักงาน หรือ โถงบันไดของบ้าน


    Curtain Wall หรือผนังกระจกนอกอาคาร ที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้น (หรือคาน) แต่ละชั้น ซึ่งตัว Curtain Wall เอง จะต้องทำหน้าที่ เหมือนผนัง รับน้ำหนัก (ตัวเอง) และถ่ายเข้าสู่ โครงสร้างของ อาคารด้านข้าง

ทำให้การออกแบบ หรือติดตั้ง Curtain Wall จะต้อง คำนึงเสมอว่างาน Curtain Wall เป็นงาน

กึ่งสถาปัตยกรรม กึ่งโครงสร้าง ไม่ใช่งานประดับตกแต่ง หน้าตา อาคาร เท่านั้น การออกแบบ และติดตั้ง Curtain Wall ต้องผ่านการตรวจสอบ และรับรอง จาก ผู้ชำนาญการเท่านั้น